Algemene cursusvoorwaarden

Inschrijving en betaling

- Van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. Na ontvangst van deze bevestiging kunt u het cursusgeld overmaken op de rekening NL88 TRIO 0212186051 van Xyleem meubelmakerij te Nijmegen. Het cursusgeld dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Bij niet tijdig betalen is Xyleem meubelmakerij gerechtigd de cursusdeelname te annuleren.

- De cursus gaat door bij inschrijving van minimaal vijf van de zes deelnemers per cursus.Bij onvoldoende deelname is Xyleem meubelmakerij gerechtigd de cursus te annuleren. In dat geval zal Xyleem meubelmakerij het volledige cursusgeld terugbetalen.

- Voor de cursussen houden we een reservelijst bij, indien er meer dan 6 aanmeldingen per cursus zijn. Het komt voor dat mensen die zich al vroeg ingeschreven hebben, hun inschrijving annuleren. Wij nemen dan contact op met iemand van de reservelijst. Wanneer u zich op relatief korte termijn vrij kunt maken, heeft het zeker zin om op de reservelijst te staan. Indien de cursussen vol zitten, kunt u zich ook op de wachtlijst laten plaatsen. U komt dan in aanmerking voor deelname aan een cursus met een latere startdatum.

Annuleren

- Annuleren van uw inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus, waarna het volledige cursusgeld teruggestort wordt. Bij afzegging binnen 2 weken vóór cursusaanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde, tenzij u of wij een plaatsvervanger kunnen vinden.

- Indien een cursist voor of tijdens de cursusperiode om redenen van ziekte opzegt, zal het cursusgeld, bij overlegging van een persoonlijke doktersverklaring, naar rato terugbetaald worden.

Veiligheid en aansprakelijkheid

- De cursist is het niet toegestaan om gereedschappen en machines te gebruiken, anders dan waarvoor instructies zijn ontvangen.

- De cursist verplicht zich tijdens de cursus de ter beschikking staande persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en medecursisten centraal te stellen.

- De cursist erkent voor eigen risico te werken en vrijwaart Xyleem meubelmakerij en anderen voor elke vorm van aansprakelijkheid.